EduGorzów

Aktualności

Policealna Szkoła Medyczna

Opiekun medyczny

Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry)
Tryb nauki: stacjonarny, wieczorowy

Program nauczania:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej 
Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną
Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej
Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych oraz wykonywanie wybranych czynności opieki pielęgnacyjnej
Język obcy zawodowy 
Język migowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem opieki nad osobami z demencją
Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe
Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy: Opiekun medyczny

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny MED.14Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Oddziały szpitalne oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • Środowiskowe domy pomocy oraz ośrodki i domy pomocy społecznej
 • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
 • Domy pacjentów (opieka indywidualna)

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja 
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
 • dokument tożsamości do wglądu

Technik masażysta

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauki: stacjonarny, wieczorowy


Program nauczania:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Anatomia i fizjologia
Bhp i pierwsza pomoc
Język obcy zawodowy
Komunikacja interpersonalna
Podstawy fizjoterapii
Teoria masażu
Wybrane zagadnienia kliniczne
Zdrowie publiczne
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
Pracownia fizjoterapii
Pracownia masażu
Praktyka zawodowa klasa I
Praktyka zawodowa klasa II

Tytuł zawodowy: Technik masażysta

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta MED.10Świadczenie usług w zakresie masażu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczenie usług indywidualnych;
 • szpitale;
 • przychodnie rehabilitacyjne;
 • gabinety fizjoterapeutyczne;
 • sanatoria;
 • hotele i gabinety odnowy biologicznej;
 • ośrodki SPA;
 • prywatne gabinety masażu;
 • masażysta drużyny sportowej.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy. 
 • dokument tożsamości do wglądu

Opiekunka środowiskowa

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauki: zaoczny (weekendowy)


Program nauczania:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Podstawy psychologii,
Podstawy komunikacji społecznej i pracy socjalnej,
Elementy języka migowego,
Opieka i pielęgnacja człowieka,
Organizacja opieki środowiskowej,
Język obcy w pomocy społecznej.
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
Pracownia umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
Aktywizacja osoby podopiecznej,
Praktyki zawodowe.

Tytuł zawodowy: Opiekunka środowiskowa

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekunka środowiskowa SPO.05Świadczenie usług opiekuńczych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • placówki pomocy społecznej;
 • środowisko zamieszkania podopiecznego;
 • MOPS, MOPR.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja 
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
 • dokument tożsamości do wglądu

Opiekunka dziecięca

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauki: zaoczny (weekendowy)


Program nauczania:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej
Język obcy zawodowy
Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej
Podstawy anatomii i fizjologii dziecka
Zdrowie publiczne
Pierwsza pomoc
Wychowanie dziecka
Język migowy
Pielęgnacja dziecka zdrowego
Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
Pracownia wychowania dziecka
Pracownia pielęgnacji dziecka
Pracownia literatury dziecięcej
Wychowanie muzyczne
Wychowanie plastyczno-techniczne
Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy: Opiekunka dziecięca

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca SPO.04Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • żłobki,
 • domy opieki,
 • szpitale, hospicja i różnego rodzaju ośrodki, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi),
 • opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy 
 • dokument tożsamości do wglądu

Technik sterylizacji medycznej

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauki: zaoczny (weekendowy)


Program nauczania:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie
Elementy mikrobiologii z epidemiologią
Język obcy zawodowy
Organizacja ochrony zdrowia
Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
Metody sterylizacji instrumentarium medycznego
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
Podstawy komunikacji interpersonalnej
Technologie informatyczne
Podstawy instrumentarium medycznego
Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego
Pracownia sterylizacji medycznej
Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy: Technik sterylizacji medycznej

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej MED.12Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • podmioty świadczące usługi sterylizacji;
 • centralne sterylizatornie;
 • pracownie endoskopowe;
 • gabinety stomatologiczne;
 • podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym;
 • pracownie mikrobiologiczne.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja 
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
 • dokument tożsamości do wglądu

Asystent osoby niepełnosprawnej

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauki: zaoczny (weekendowy)


Program nauczania:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podstawy psychologii
Elementy pracy socjalnej 
Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Język obcy zawodowy
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej 
Wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością 
Trening umiejętności i kompetencji społecznych 
Aktywizacja osób zniepełnosprawnościami 
Praktyka zawodowa.

Tytuł zawodowy: Asystent osoby niepełnosprawnej

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej SPO.01Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • oddziały PCK
 • środowiskowe domy samopomocy
 • świetlice terapeutyczne
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • placówki poradnictwa rodzinnego,
 • szpitale specjalistyczne

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja 
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa)
 • dokument tożsamości do wglądu