EduGorzów

Aktualności

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Studia podyplomowe w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” dedykowane są osobom chcącym nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotece publicznej, pedagogicznej i naukowej oraz w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów. Celem studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jest przekazanie wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów. Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę, kompetencje w zakresie organizacyjnej działalności bibliotecznej i informacyjnej, pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji. Absolwent wyposażony jest w wiedzę z zakresu struktury i organizacji placówek bibliotecznych i poziomów odpowiedzialności związanych z jej zarządzaniem.
Zna zasady tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów. Umie zastosować przepisy regulujące ich działalność, zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych. Orientuje się w różnych typach źródeł informacji, posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji. Zna nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne i techniki wyszukiwawcze. Rozumie znaczenie nowoczesnych metod marketingowych promujących bibliotekę i pracę  z czytelnikiem. Posiada ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego rynku mediów w Polsce, jego organizacji, przemianach własnościowych, ilościowych i jakościowych. Potrafi promować idee odnoszące się do cywilizacji technologicznej i cyfryzacji, społeczeństwa wiedzy, kultury informacyjnej.
Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w pracy kulturalno-oświatowej środowiska, w którym pracuje. Respektuje i stosuje w praktyce zasady zawodowego kodeksu etycznego. Program studiów zgodny jest z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymarze 90 godzin,  zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania:

3 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning).

Ramowy program:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Koszt Studiów:

3000 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.